Over Academische Werkplaats Reach-Aut

Reach-Aut, de missie

Reach-Aut is een Academische Werkplaats gericht op autisme met als missie het duurzaam verbinden van kennis over autisme uit praktijk en wetenschap. Autisme-experts delen binnen Reach-Aut kennis met elkaar én met een breder publiek zodat deze kennis benut en gewaarborgd wordt in de praktijk, in beleid en opleiding. Zeven werkgroepen met zorgvragers, naastbetrokkenen, zorggevers, beleidsmakers en onderzoekers werken binnen Reach-Aut actief samen om deze missie te realiseren.

 

Reach-Aut, de thema´s

Reach-Aut richt zich op thema’s die voor de hele levensloop van mensen met autisme van belang zijn, zoals faal- & succesfactoren, zorgnetwerk en genetische counseling.

 

Reach-Aut richt zich op transitierijke levensfases van mensen met ASS waar aanwezige kennis te weinig wordt benut, zoals de verbinding GGZ, CJZ, onderwijs en ouderen.

 

Reach-Aut richt zich op complexe autismeproblematiek en forse hulpvragen waar voor zorg én beleid veel winst te behalen is zoals klinische crisishulpverlening en multiplex gezin.

 

Doel Reach-Aut: Een sterke kennisinfrastructuur zodat de kwaliteit van leven van mensen
met ASS en naastbetrokkenen verhoogd wordt.


Reach-Aut, de visie

Reach-Aut staat voor multidisciplinaire, sector overstijgende samenwerking. We ontsluiten aanwezige én nieuwe kennis over cruciale zorgvragen in de levensloop van mensen met autisme.

 

Reach-Aut richt zich op de hele levensloop, op transitiefases en beleidsdomeinen waarover kennis beperkt is of onvoldoende zijn weg vindt naar het werkveld. We willen inzicht verkrijgen in de cruciale transities en risico- en succesfactoren voor mensen met autisme.

 

Doel is de klinische praktijk te ondersteunen zodat er naast ervaringskennis -ervaren hebben dat iets werkt- sprake is van evidence based kennis -weten dat iets werkt- en personalized medicine -weten bij wie het werkt-.

Door het delen en verspreiden van kennis wordt de kracht van zorgvragers en naastbetrokkenen versterkt en worden geïnformeerde beslissingen genomen over ‘wie wanneer welke zorg of behandeling nodig heeft. Zo krijgen mensen met autisme meer mogelijkheden om met een goede kwaliteit van leven te participeren in de maatschappij.


Reach-Aut, de invulling

Reach-Aut vervult de brugfunctie tussen praktijk en wetenschap op het gebied van autisme door:

  1. Een landelijk en multidisciplinair sector-overschrijdend kennisnetwerk te vormen met onderlinge inbreng van gedrevenheid, expertise en middelen.
  2. Zorgvragers, naastbetrokkenen en clinici te betrekken bij de focusbepaling en productontwikkeling. Doel is om de eventuele levenslange en levensbrede zorg- of behandelbehoeften van subgroepen van mensen met autisme te overzien en te zorgen voor synergie tussen deze stakeholders.
  3. Deze verbindingen tussen ervaringsdeskundigheid, behandelpraktijk, onderwijs, beleid en onderzoek te benutten door praktijkkennis te valideren en wetenschapskennis toegankelijk en toepasbaar te maken. Juist de combinatie van praktijk- en wetenschapskennis leidt tot bruikbare, te implementeren producten.
  4. Onderling gegevens beschikbaar te stellen voor het verspreiden en vergroten van kennis over effectieve diagnostiek, interventies en ondersteuning van mensen met autisme.


Reach-Aut, de organisatie

De organisatie van Reach-Aut bestaat uit een stuurgroep, een aantal kernpartners, geassocieerde partners en veldpartners.


Stuurgroep

De stuurgroep van Reach-Aut bestaat uit vertegenwoordigers van de kernpartners en de geassocieerde partners. Een afgevaardigde van de belangenbehartigers van mensen met autisme maakt eveneens deel uit van de stuurgroep.

 

Kernpartners

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Dr. Leo Kannerhuis zijn de kernpartners van Reach-Aut. In 2011 hebben deze twee organisaties een leerstoel ‘Autisme’ ingesteld en in juli 2013 zijn zij gestart met een academische werkplaats die gericht is op het verbinden van wetenschaps- en praktijkkennis over autisme.


Geassocieerde partners

Dimence, HAN, Lucertis (onderdeel van de Parnassia groep), UMCU en VU zijn de geassocieerde partners van Reach-Aut. De partners van Leo Kannerhuis Nederland behoren ook tot de geassocieerde partners. Leo Kannerhuis Nederland is een franchise-organisatie die bestaat uit de praktijkorganisaties: Altrecht, Amarant/Leo Kannerhuis Brabant, Dr. Leo Kannerhuis, GGZ Noord-Holland-Noord, Jonx/Lentis/Autisme Team Noord Nederland, Mondriaan/Leo Kannerhuis Limburg, Parnassia Groep en Lister (voormalig SBWU).

 

Naast de middelen die door de kernpartners worden ingebracht brengen de geassocieerde partners aanvullende middelen (menskracht en financiële middelen) in. De geassocieerde partners vervullen meestal ook een projectleidersrol en werken samen in projectgroepen.


Veldpartners

De veldpartners van Reach-Aut zijn zorgvragers, naastbetrokkenen, patiëntenorganisaties en organisaties die werken met of voor mensen met autisme. De veldpartners leveren input voor de projectgroepen en werken mee in de pilots voor de implementatie van producten.


ZonMw

ZonMw heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor twee Academische Werkplaatsen voor Autisme. Naast Reach-Aut is er een tweede werkplaats actief: Samen Doen!.

 

Samen doen! en Reach-Aut stemmen onderling de programmering af waardoor resultaten en producten elkaar aanvullen. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.